ספינינג כוח נערים נערות

ספינינג אימון אפניים עצים לנערים ונערות המשלב כוח ומשקולות.